NORDEX FOOD Gruppens Privatlivspolitik

Hos NORDEX FOOD A/S (”NORDEX”) er retten til privatlivet vigtig. Vi beskytter de personlige oplysninger, som vi indsamler om dig. Dette beskriver vi nærmere nedenfor.

NORDEX er et dansk aktieselskab med hovedkontor på Nordre Ringgade 2, 9330 Dronninglund. NORDEX er producent og leverandør af oste og mejeriprodukter med hele verden som marked. NORDEX Gruppen har mejerier og datterselskaber i flere europæiske lande, og samtlige selskaber er omfattet af denne privatlivspolitik.

I privatlivspolitikken beskriver vi, hvorledes vi benytter os af dine personoplysninger samt beskriver de rettigheder, du har i den forbindelse. NORDEX er underlagt den danske og europæiske persondatalovgivning, herunder den generelle databeskyttelsesforordning (”GDPR”).

Vi gør brug af personoplysninger, da vi mener, at dette er nødvendigt for vores virksomhed og for at kunne levere de produkter, som vores kunder efterspørger.

Medmindre andet konkret aftales, vil denne privatlivspolitik være gældende for NORDEX Gruppens kunder, leverandører, besøgende på vores hjemmesider og følgere af vores virksomhed på de sociale medier herunder LinkedIn, Instagram og Facebook.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi?

Personoplysninger er oplysninger, som kan benyttes til at identificere dig som person.

De personoplysninger vi indsamler afhænger helt af, hvilke tjenester du benytter dig af, og hvilke oplysninger du har valgt at afgive. De personoplysninger, vi behandler, vil som altovervejende hovedregel stamme fra en eller flere af følgende datakilder og situationer:

 1. Besøg på hjemmesider – brug af cookies

 2. Oprettelse som kunde og /eller leverandør

 3. Henvendelse via e-mails

 4. Jobansøgning samt tilmelding til jobagent

Vedrørende besøg på vores hjemmesider - nr. 1)
Når du besøger vores hjemmesider, og hvis du opretter dig som ”følger” på tredjepartsmedier (eksempelvis på vores Facebook side), indsamler vi nogle personoplysninger om dig. Dette vil ske via cookies. Cookies er små tekstfiler, der indeholder en række tegn for at kunne identificere dit anvendte IT-udstyr. Enkelte cookies vil kunne videregive personoplysninger til tredjeparter, såfremt du har godkendt dette, jf. nedenfor. Ved første besøg på vores hjemmesider vil du som besøgende blive tilbudt at til- eller fravælge cookies. Disse indstillinger vil blive gemt i en periode, afhængigt af hvilken type cookie der er tale om. Se vores Cookiepolitik: Cookie politik - Nordex Food.

Vedrørende oprettelse som kunde og /eller leverandør – nr. 2)
Når der indledes et kunde- eller leverandørforhold, har vi brug for at oprette din virksomhed i vores ordre- og produktionsstyringssystem samt at registrere den/de kontaktpersoner, som vi kan kommunikere med vedr. den nye relation.

Vedrørende henvendelse via e-mails – nr. 3)
Når du sender en e-mail til os, vil vi gemme denne med de oplysninger, du har valgt at indsætte. Som altovervejende hovedregel stammer de personoplysninger, vi benytter os af, kun fra dig selv, og som du har indsat i e-mailen. Det vil typisk være personoplysninger som navn, e-mailadresse, jobtitel, adresse, telefonnummer.

Vedrørende jobansøgning samt tilmelding til jobagent – nr. 4)
Hvis du benytter dig af muligheden for at indsende en jobansøgning eller tilmelder dig vores jobagent, vil dette blive behandlet efter nogle særlige vilkår, som er nærmere beskrevet i vores rekrutteringssystem: Talent Recruiter | by Talentech (hr-manager.net). Hvis du tilmelder dig jobagenten, vil vi opbevare dine kontaktoplysninger (navn, e-mail og telefon) kombineret med dine jobønsker. Hvis du fremsender en ansøgning, vil de samme personlysninger blive behandlet, foruden mere personlige oplysninger såsom arbejdserfaring, uddannelse, familiære forhold samt andet, som normalt indsættes i et CV eller jobansøgning.

Formål med behandling af dine personoplysninger

 1. Besøg på vores hjemmesider – brug af cookies

  Når du interagerer med vores hjemmesider, benytter vi cookies for at forbedre din oplevelse på vores hjemmesider og til at analysere besøgsmønstre samt gennemføre en tilpasset markedsføring. NORDEX’ brug af cookies kan inddeles i tre kategorier:

  1. Nødvendige cookies, der hjælper med at gøre vores hjemmesider brugbare ved at aktivere grundlæggende funktioner som f.eks. sidenavigation. Denne kategori af cookies kan ikke fravælges og kræver ikke et samtykke.

  2. Analyse cookies, der synliggør, hvordan besøgende interagerer med vores hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger. Denne kategori af cookies er valgfri og kræver dit samtykke.

  3. Marketing cookies, der bruges til at spore besøgende på tværs af NORDEX’ hjemmesider og sider på sociale medier (Facebook, Instagram). Hensigten er at vise annoncer og indlejret indhold, der er relevant og engagerende for den enkelte bruger. Denne kategori af cookies er valgfri og kræver dit samtykke.

  Du kan i vores Cookiepolitik se en liste over de cookies, vi sætter i din browser, når du besøger en af vores hjemmesider, og hvornår disse cookies udløber: Cookie politik - Nordex Food

  Hvis du følger os eller interagerer med os på vores virksomhedssider på sociale medier, herunder Facebook, Instagram og LinkedIn, vil oplysninger du deler i den forbindelse være underlagt brugervilkårene for det enkelte sociale medie.

 1. Etablering og vedligeholdelse af kunde- og /eller leverandørforhold

  Vi registrerer kontakt- og identitetsoplysninger på vores kunder og leverandører. Retsgrundlaget for denne behandling er, at vi skal kunne opfylde de indgåede aftaler og dokumentere dette.

 2. Henvendelse via e-mails

  Når du benytter dig af muligheden for at skrive til NORDEX via e-mails, vil vi opbevare, videresende og/eller besvare disse. Udgangspunktet for denne behandling er et samtykke fra din side, når du vælger at indsende en e-mail. Grundlaget for behandlingen kan naturligvis ændres, hvis baggrunden for din e-mail-henvendelse vedrører andre behandlingsgrundlag. Eksempelvis vil e-mails, hvor der bestilles varer, kunne arkiveres for at kunne dokumentere den indgåede aftale. Behandlingsgrundlaget er her opfyldelse af kontrakt.

 3. Benyttelse af jobagent og indsendelse af jobansøgninger

  Formålet med jobagenten og vores jobansøgningsportal er, at vi ønsker at kunne tiltrække de bedste medarbejdere samt at tilvejebringe et fortroligt grundlag for at udveksle oplysninger om ansættelsesmulighederne i NORDEX, kandidaternes profiler samt andre forhold af betydning for en rekruttering. Grundlaget for denne behandling er dit samtykke, som til enhver tid kan trækkes tilbage.

Hvordan behandler vi i øvrigt dine personoplysninger?

 1. NORDEX følger den til enhver tid gældende lovgivning i behandlingen af dine personoplysninger.

 1. NORDEX opbevarer ikke personoplysninger i en form, der muliggør identifikation af brugerne i længere tid, end det er nødvendigt til de formål, som de personlige data blev indsamlet til, eller som de senere behandles til.

 1. NORDEX behandler ikke personoplysninger om helbredsforhold, racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemsskab eller seksuelle forhold.

 1. NORDEX bruger underleverandører til at behandle personoplysninger (databehandlere). Disse underleverandører er typisk leverandører af cloudtjenester eller andre IT-hosting tjenester. NORDEX sørger for, at behandlingen reguleres af en databehandleraftale, som forpligter databehandleren.

 1. NORDEX behandler personoplysninger indenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). I tilfælde, hvor personlige data overføres eller behandles uden for EØS af NORDEX eller på NORDEX’ vegne, vil sådanne overførsler være baseret på EU- Kommissionens standardkontrakter.

Så længe opbevarer vi dine personoplysninger

NORDEX opbevarer kun dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt i forhold til det/de formål, de er indsamlet. Det betyder, at personoplysningerne vil blive slettet senest, når der ikke længere findes noget relevant grundlag for os at fortsætte opbevaringen. Som følge af de forskellige formål for indsamling og behandling af personoplysninger, vil der også kunne være store forskelle på, hvor længe personoplysningerne opbevares. Eksempelvis vil der være behov for at opbevare oplysninger, som indgår i bogføringsmateriale i mere end fem år, mens personoplysninger, som indsamles via cookies, oftest vil blive slettet efter et par måneder. Indsendte jobansøgninger vil blive slettet senest efter 6 måneder.

Hvilke rettigheder har du?

Udover at blive informeret om NORDEX’ behandling af dine personoplysninger, har du en række rettigheder: Du har til enhver tid ret til at blive informeret om, hvilke personoplysninger NORDEX har registreret om dig. Derudover har du ret til at få korrigeret eller slettet dine personoplysninger ved at anmode NORDEX herom. Disse rettigheder kan dog blive begrænset af NORDEX’ interesse i eller pligt til at opbevare dokumentation for evt. indgåede aftaler, for at kunne overholde en retlig forpligtelse.

Hvis du har indsigelser mod NORDEX’ behandling af dine personoplysninger, eller ønsker at få dem tilsendt, kan du rette henvendelse til NORDEX på e-mail: export@nordex-food.dk eller på telefon +45 96 47 15 00. Anmoder du om at få kopi af dine personoplysninger, vil disse som udgangspunkt blive sendt per e-mail.

Du kan ligeledes indgive en klage til Datatilsynet vedrørende behandlingen af dine personoplysninger. Sådanne henvendelser kan ske på e-mailadressen: dt@datatilsynet.dk, på den fysiske adresse Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, eller på telefon 3319 3200.

Ændringer af Privatlivspolitikken

Eventuelle ændringer til nærværende Privatlivspolitik vil blive publiceret ved en opdatering af erklæringen på NORDEX’ hjemmesider og vil som udgangspunkt ikke blive sendt til dig. Vi opfordrer dig derfor til at gennemgå den gældende privatlivspolitik regelmæssigt.

Denne Privatlivspolitik er senest blevet opdateret den 7. juni 2022.

NORDEX FOOD Gruppen’s Privacy Policy

At NORDEX FOOD A/S ("NORDEX"), the right to privacy is important. We protect the personal information we collect about you. We will describe this in more detail below.

NORDEX is a Danish public limited company with its head office at Nordre Ringgade 2, 9330 Dronninglund. NORDEX is a producer and supplier of cheese and dairy products with a global market. The NORDEX Group has dairies and subsidiaries in several European countries, and all its companies are covered by this privacy policy.

In the privacy policy, we describe how we use your personal data and describe the rights you have in this regard. NORDEX is subject to Danish and European personal data legislation, including the General Data Protection Regulation ("GDPR").

We use personal data because we believe it is necessary for our company and so that we can deliver the products that our customers demand.

Unless otherwise specifically agreed, this privacy policy will apply to the NORDEX Group's customers, suppliers, visitors to our websites and followers of our business on social media, including LinkedIn, Instagram and Facebook.

What types of personal data do we process?

Personal data is information that can be used to identify you as a person.

The personal data we collect depends entirely on which services you use and which information you have chosen to provide. As a general rule, the personal data we process will come from one or more of the following data sources and situations:

 1. Visiting websites – use of cookies

 2. Setup as a customer and/or supplier

 3. Email enquiries

 4. Job application and registration for job agent

For visits to our websites – no. 1) When you visit our websites and if you register as a “follower” on third-party media (e.g. on our Facebook page), we collect some personal data about you. This is done via cookies. Cookies are small text files containing a string of characters to identify the IT device or browser you use. Individual cookies may disclose personal data to third parties if you have approved this, see below. On your first visit to our websites, you will be offered the option of selecting or deselecting cookies. These settings will be stored for a period of time depending on the type of cookie. See our Cookie Policy: Cookie politik - Nordex Food.

For setup as a customer and/or supplier – no. 2) When a customer or supplier relationship is initiated, we need to set up your company in our order and production management system and register the contact person(s) who we can communicate with in this new relationship.

For enquiries via emails – no. 3) When you send us an email, we will save this with the information you have chosen to provide in it. As a general rule, the personal data we use originates only from you and that you have given in the email. This will typically be personal data such as name, email address, job title, address, telephone number.

For job application and registration for job agent – no. 4) If you take advantage of the opportunity to submit a job application or register for our job agent, this will be dealt with in accordance with special terms and conditions, which are described in more detail in our recruitment system: Talent Recruiter | by Talentech (hr-manager.net). If you register with the job agent, we will store your contact details (name, email and telephone) in combination with your job wishes. If you submit an application, the same personal data will be processed, as well as more personal data such as work experience, education, family matters and anything else that is normally included in a CV or job application.

Purposes for processing your personal data

 1. Visiting our websites – using cookies:

  When you interact with our websites, we use cookies to improve your experience on our websites and to analyse visitor patterns and conduct personalised marketing. NORDEX’s use of cookies can be divided into three categories:

  1. Necessary cookies that help make our websites usable by enabling basic functions such as page navigation. This category of cookies cannot be deselected and does not require consent.

  2. Analytics cookies that visualise how visitors interact with our websites by collecting and reporting information. This category of cookies is optional and requires your consent.

  3. Marketing cookies used to track visitors across NORDEX’s websites and social media pages (Facebook, Instagram). The purpose of these is to display ads and embedded content that are relevant and engaging to the individual user. This category of cookies is optional and requires your consent.

  In our Cookie Policy, you can see a list of the cookies we set in your browser when you visit one of our websites and when these cookies expire: Cookie policy – Nordex Food

  If you follow us or interact with us on our company social media pages, including Facebook, Instagram and LinkedIn, the information you share in connection with this will be subject to the terms of use for each social media.

 1. Establishment and maintenance of customer and/or supplier terms and conditions

  We register contact and identity data for our customers and suppliers. The legal basis for this processing is that we must be able to fulfil the agreements entered into and document this.

 2. Email enquiries

  When you take the opportunity to write to NORDEX via email, we will store, forward and/or reply to these. The basis for this processing is the consent you give us when you choose to submit an email. Naturally, the basis for the processing can change if the reason for your email enquiry relates to other grounds for processing. For example, emails where goods are ordered could be archived in order to document the agreement entered into. Here, the basis for processing is the fulfilment of the contract.

 3. Use of job agent and submission of job applications:

  The purpose of the job agent and our job application portal is that we want to be able to attract the best employees and to provide a confidential basis for exchanging information about employment opportunities in NORDEX, the candidates’ profiles and other matters relevant to recruitment. The basis for this processing is your consent, which can be withdrawn at any time.

How do we generally process your personal data?

 1. NORDEX follows current legislation in the processing of your personal data.

 1. NORDEX does not store personal data in a form that enables the identification of users for longer than is necessary for the purposes for which the personal data was collected or for which it is subsequently processed.

 1. NORDEX does not process personal data specifying medical or health conditions, racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership or information specifying the sex life of the individual.

 1. NORDEX uses subcontractors to process personal data (data processors). These subcontractors are typically cloud service providers or other IT hosting services. NORDEX ensures that the processing is regulated by a data processing agreement that obliges the data processor.

 1. NORDEX processes personal data within the European Economic Area (EEA). In cases where personal data is transferred or processed outside the EEA by NORDEX or on behalf of NORDEX, such transfers will be based on the EU Commission’s standard contracts.

How long we store your personal data for

NORDEX only stores your personal data for as long as necessary in relation to the purpose(s) for which it has been collected. This means that personal data will be deleted no later than when there is no longer a relevant basis for us to continue storing it. Due to the different purposes for collecting and processing personal data, there may also be large differences in how long the personal data is stored. For example, there will be a need to store information that is included in bookkeeping material for more than five years, while personal data that is collected via cookies will usually be deleted after a couple of months. Submitted job applications will be deleted after 6 months at the latest.

What rights do you have?

In addition to being informed about NORDEX’s processing of your personal data, you have a number of rights: You have the right to be informed at any time about what personal data NORDEX has registered about you. In addition, you have the right to have your personal data corrected or deleted by requesting NORDEX to do so. However, these rights may be limited by NORDEX’s interest in or obligation to retain documentation for any agreements entered into, in order to comply with a legal obligation.

If you have objections to NORDEX’s processing of your personal data, or wish to have it sent to you, you can contact NORDEX by email: export@nordex-food.dk or by telephone +45 96 47 15 00. If you request a copy of your personal data, this will generally be sent by email.

You can also lodge a complaint with the Danish Data Protection Agency regarding the processing of your personal data. Such enquiries can be made by email to dt@datatilsynet.dk, at the physical address Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, or by telephoning +45 3319 3200.

Changes to the Privacy Policy

Any changes to this Privacy Policy will be published by updating the statement on NORDEX’s websites and will generally not be sent to you. We therefore encourage you to review the applicable privacy policy on a regular basis.

This Privacy Policy was last updated on 7 June 2022.

Datenschutzerklärung der NORDEX FOOD GRUPPEN

NORDEX FOOD A/S („NORDEX“) legt großen Wert darauf, Ihr Recht auf Privatsphäre zu wahren. Wir schützen die personenbezogenen Daten, die wir über Sie erheben. Dies beschreiben wir im Folgenden näher.

NORDEX ist eine dänische Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in Nordre Ringgade 2, 9330 Dronninglund. NORDEX ist ein weltweit agierender Produzent und Lieferant von Käse und Molkereiprodukten. NORDEX FOOD GRUPPEN hat Molkereien und Tochtergesellschaften in verschiedenen europäischen Ländern, und diese Datenschutzerklärung gilt für sämtliche Gesellschaften.

In der Datenschutzerklärung beschreiben wir, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden und welche Rechte Sie in diesem Zusammenhang haben. NORDEX unterliegt dem dänischen und europäischen Datenschutzrecht einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“).

Wir verwenden personenbezogene Daten, da dies unserer Meinung nach für unser Unternehmen notwendig ist, und um die Produkte liefern zu können, die unsere Kunden verlangen.

Sofern nicht anders konkret vereinbart, gilt diese Datenschutzrichtlinie für die Kunden und Lieferanten der NORDEX FOOD GRUPPEN sowie für Besucher unserer Internetseiten und Follower unseres Unternehmens in den sozialen Medien, hierunter LinkedIn, Instagram und Facebook.

Welche Arten von personenbezogenen Daten verarbeiten wir?

Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie als Person identifiziert werden können.

Welche personenbezogenen Daten wir erheben, hängt ganz davon ab, welche Dienste Sie nutzen und welche Daten Sie uns mitgeteilt haben. Die personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten, stammen in der Regel aus einer oder mehreren der folgenden Datenquellen und Situationen:

 1. Besuche auf Internetseiten – Verwendung von Cookies

 2. Registrierung als Kunde und/oder Lieferant

 3. Anfrage per E-Mail

 4. Bewerbung sowie Anmeldung beim Jobagenten

Zum Besuch unserer Internetseiten – Nr. 1) Wenn Sie unsere Internetseiten besuchen und sich auf Medien von Drittanbietern (beispielsweise auf unserer Facebook-Seite) als „Follower“ registrieren, erfassen wir einige personenbezogene Daten über Sie. Dies erfolgt über Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die eine Reihe von Zeichen enthalten, um Ihre IT-Ausrüstung zu identifizieren. Einzelne Cookies können personenbezogene Daten an Dritte weitergeben, sofern Sie dem zugestimmt haben, siehe unten. Beim ersten Besuch unserer Internetseiten werden Sie als Besucher gefragt, ob Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Diese Einstellungen werden je nach Art des Cookies für einen bestimmten Zeitraum gespeichert. Siehe unsere Cookie-Richtlinie: Cookie-Richtlinie – Nordex Food.

Zur Registrierung als Kunde und/oder Lieferant – Nr. 2) Zu Beginn einer Kunden- oder Lieferantenbeziehung müssen wir Ihr Unternehmen in unserem Auftrags- und Produktionsmanagementsystem anlegen und die Kontaktperson(en) registrieren, mit der/denen wir bezüglich der neuen Beziehung kommunizieren können.

Zu Anfragen per E-Mail – Nr. 3) Wenn Sie uns eine E-Mail senden, speichern wir diese mit den Informationen, die Sie uns darin mitteilen. In der Regel stammen die personenbezogenen Daten, die wir verwenden, nur von Ihnen selbst und sind uns von Ihnen in die E-Mail mitgeteilt worden. Dabei handelt es sich in der Regel um personenbezogene Daten wie Name, E-Mail-Adresse, berufliche Position, Adresse, Telefonnummer.

Zur Bewerbung und Anmeldung beim Jobagenten – Nr. 4) Wenn Sie die Möglichkeit nutzen, eine Bewerbung einzureichen oder sich bei unserem Jobagenten anzumelden, wird dies nach bestimmten, in unserem Bewerbungssystem näher beschriebenen Bedingungen verarbeitet: Talent Recruiter | by Talentech (hr-manager.net) . Wenn Sie sich beim Jobagenten anmelden, speichern wir Ihre Kontaktdaten (Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer) in Kombination mit Ihren Jobwünschen. Wenn Sie eine Bewerbung einreichen, werden dieselben personenbezogenen Daten sowie weitere persönliche Daten wie Arbeitserfahrung, Ausbildung, Familienstand sowie andere Daten verarbeitet, die normalerweise in einem Lebenslauf oder einer Bewerbung mitgeteilt werden.

Zweck der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

 1. Besuch unserer Internetseiten – Verwendung von Cookies

  Wenn Sie mit unseren Internetseiten interagieren, verwenden wir Cookies, um Ihr Erlebnis auf unseren Internetseiten zu verbessern, Besuchermuster zu analysieren und ein personalisiertes Marketing durchzuführen. Die Verwendung von Cookies durch NORDEX kann in drei Kategorien eingeteilt werden:

  1. Erforderliche Cookies, die dazu beitragen, unsere Internetseiten nutzbar zu machen, indem grundlegende Funktionen wie die Seitennavigation aktiviert werden. Diese Kategorie von Cookies kann nicht abgewählt werden und erfordert keine Einwilligung.

  2. Analyse-Cookies, die sichtbar machen, wie Besucher mit unseren Internetseiten interagieren, indem sie Informationen erfassen und melden. Diese Kategorie von Cookies ist optional und erfordert Ihre Einwilligung.

  3. Marketing-Cookies, die verwendet werden, um Besucher über die Internetseiten und Seiten von NORDEX in den sozialen Medien (Facebook, Instagram) hinweg zu verfolgen. Ziel ist es, Anzeigen und eingebettete Inhalte anzuzeigen, die für den einzelnen Benutzer relevant und ansprechend sind. Diese Kategorie von Cookies ist optional und erfordert Ihre Einwilligung.

  In unserer Cookie-Richtlinie finden Sie eine Liste der Cookies, die wir in Ihrem Browser setzen, wenn Sie eine unserer Internetseiten besuchen, und wann diese Cookies ablaufen: Cookie-Richtlinie – Nordex Food

  Wenn Sie uns auf unseren Unternehmensseiten in sozialen Medien, wie etwa Facebook, Instagram und LinkedIn, folgen oder mit uns über diese Seiten interagieren, unterliegen Ihre Daten in diesem Zusammenhang den Nutzungsbedingungen für das jeweilige Medium.

 1. Beginn und Pflege von Kunden- und/oder Lieferantenbeziehungen

  Wir erfassen Kontakt- und Identitätsdaten unserer Kunden und Lieferanten. Aus rechtlicher Sicht liegt dieser Verarbeitung zugrunde, dass wir in der Lage sein müssen, die abgeschlossenen Verträge zu erfüllen und dies zu dokumentieren.

 2. Anfrage per E-Mail

  Wenn Sie die Möglichkeit nutzen, E-Mails an NORDEX zu schreiben, werden wir diese speichern, weiterleiten und/oder beantworten. Die Grundlage für diese Verarbeitung ist Ihre Einwilligung, wenn Sie eine E-Mail senden. Die Grundlage für die Verarbeitung kann natürlich geändert werden, wenn der Hintergrund Ihrer E-Mail-Anfrage andere Verarbeitungsgrundlagen betrifft. Zum Beispiel können E-Mails, in denen Waren bestellt werden, archiviert werden, um den abgeschlossenen Vertrag dokumentieren zu können. Die Grundlage der Verarbeitung ist hier die Vertragserfüllung.

 3. Nutzen des Jobagenten und Einsenden von Bewerbungen Ziel des Jobagenten und unseres Bewerbungsportals ist es, die besten Mitarbeiter zu gewinnen sowie eine vertrauliche Grundlage für den Austausch von Informationen über die Beschäftigungsmöglichkeiten bei NORDEX, der Profile der Bewerber sowie von anderen für ein Bewerbungsverfahren relevante Umstände zu schaffen. Grundlage für diese Verarbeitung ist Ihre Einwilligung, die jederzeit widerrufen werden kann.

Wie verarbeiten wir ansonsten Ihre personenbezogenen Daten?

 1. NORDEX beachtet bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten die jeweils geltenden Gesetze.

 1. NORDEX speichert personenbezogene Daten nicht in einer Form, die eine Identifizierung der Benutzer über einen längeren Zeitraum ermöglicht, als es für die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten erhoben wurden oder später weiterverarbeitet werden, erforderlich ist.

 1. NORDEX verarbeitet keine personenbezogenen Daten zu Gesundheit, rassischer oder ethnischer Herkunft, politischer, religiöser oder weltanschaulicher Überzeugung, Gewerkschaftszugehörigkeit oder sexueller Orientierung.

 1. NORDEX setzt Subunternehmer zur Verarbeitung personenbezogener Daten ein (Auftragsverarbeiter). Diese Subunternehmer sind in der Regel Cloud- oder andere IT-Hosting-Dienste. NORDEX sorgt dafür, dass die Verarbeitung durch einen Datenverarbeitungsvertrag geregelt wird, der den Auftragsverarbeiter verpflichtet.

 1. NORDEX verarbeitet personenbezogene Daten im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). In Fällen, in denen personenbezogene Daten von NORDEX oder im Namen von NORDEX außerhalb des EWR übermittelt oder verarbeitet werden, basieren diese Übermittlungen auf Standardverträgen der EU-Kommission.

Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten?

NORDEX speichert Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie es für den Zweck, für den sie erhoben wurden, erforderlich ist. Das bedeutet, dass die personenbezogenen Daten spätestens dann gelöscht werden, wenn für uns keine relevante Grundlage für eine weitere Speicherung mehr vorliegt. Aufgrund der unterschiedlichen Zwecke für die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten kann es auch zu großen Unterschieden in der Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten kommen. Beispielsweise müssen Daten, die Teil von Buchhaltungsunterlagen sind, länger als fünf Jahre aufbewahrt werden, während personenbezogene Daten, die mithilfe von Cookies erhoben werden, häufig nach einigen Monaten gelöscht werden. Eingereichte Bewerbungen werden spätestens nach 6 Monaten gelöscht.

Welche Rechte haben Sie?

Neben der Information über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch NORDEX haben Sie eine Reihe von Rechten: Sie haben das Recht, jederzeit darüber informiert zu werden, welche personenbezogenen Daten NORDEX über Sie gespeichert hat. Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre personenbezogenen Daten korrigieren oder löschen zu lassen, indem Sie NORDEX dazu auffordern. Diese Rechte können jedoch durch das Interesse oder die Pflicht von NORDEX eingeschränkt werden, Dokumentationen über eventuell geschlossene Verträge aufzubewahren, um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen.

Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch NORDEX widersprechen oder sie sich die Daten zusenden lassen möchten, können Sie sich per E-Mail an export@NORDEX-food.dk oder telefonischunter +45 96 47 15 00 an NORDEX wenden. Wenn Sie eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten anfordern, werden diese in der Regel per E-Mail versendet.

Sie können auch eine Beschwerde bei der dänischen Datenschutzbehörde (Datatilsynet) bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einreichen. Derartige Anfragen können unter der E-Mail-Adresse dt@datatilsynet.dk, unter der Postadresse Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, oder unter der Telefonnummer 3319 3200 erfolgen.

Änderungen der Datenschutzerklärung

Alle Änderungen dieser Datenschutzerklärung werden durch eine Aktualisierung der Erklärung auf den Internetseiten von NORDEX veröffentlicht und grundsätzlich nicht an Sie versandt. Wir empfehlen Ihnen daher, die geltenden Datenschutzbestimmungen regelmäßig zu überprüfen.

Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 7. Juni 2022 aktualisiert.

Scroll to Top